Privacy policy Budget Advies Brabant

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van klanten van Budget Advies Brabant is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in het kader van de wet AVG onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
De voorwaarden van deze disclaimer en privacy policy zijn van toepassing op de website www.budgetadviesbrabant.nl en alle aangeboden diensten van Budget Advies Brabant.
Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

3) Doel
Budget Advies Brabant heeft voor een goede uitvoering van haar opdrachten informatie van klant nodig welke met uiterste zorg en geheimhouding zal worden bewaard en verwerkt.
Klant ondertekent een machtiging welke wordt meegestuurd naar eventuele derde ten behoeve voor het delen van informatie voor het goed afronden van de opdracht.

4) Bewaren en termijn
Budget Advies Brabant bewaart klantgegevens zowel schriftelijk als digitaal in een klantdossier tot twee jaar na einde opdracht. Deze klantgegevens zijn alleen toegankelijk voor Budget Advies Brabant. Daarna worden alle schriftelijke stukken vernietigd en opgeslagen informatie op pc verwijderd.

5) Privacy bescherming klant
De gegevens en informatie die aan Budget Advies Brabant zijn verstrekt, zal Budget Advies Brabant zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Budget Advies Brabant mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Budget Advies Brabant mag summier gegevens aan derde verstrekken. Denk dan aan bijvoorbeeld de  voortgang van het traject. Hierbij wordt de privacy in acht genomen.
Opdrachtgever is zich hiervan bewust en zal dit ook moeten waarborgen.
Budget Advies Brabant zal alle betrokken partijen attenderen op deze Privacy Policy.
Het is Budget Advies Brabant niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Budget Advies Brabant gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Budget Advies Brabant zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Budget Advies Brabant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

6) Rechten klant
Klanten van Budget Advies Brabant hebben ten alle tijden recht op inzage in zijn/haar dossier.
Op dringend verzoek van klant kunnen we de gegevens in overleg eerder vernietigen.
Voor beide vernoemde dient klant zelf een schriftelijk verzoek in te dienen.
Ten overvloede wijzen we erop dat in dit geval geen bezwaar of schadeloosstelling op onze dienst kan worden aangetekend, omdat wij geen tegenbewijs kunnen leveren.

7) Monitoren gedrag bezoeker
Gebruik website
Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.
Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:
- geautomatiseerd te bezoeken;
- te hacken en botnetwerken te gebruiken;
- inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Budget Advies Brabant zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Budget Advies Brabant niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Budget Advies Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. 
In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten
Budget Advies Brabant behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

Privacy & cookies
Budget Advies Brabant behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
De informatie die Budget Advies Brabant verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Budget Advies Brabant heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Budget Advies Brabant gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
- het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
- het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die  conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen;
- het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor eventuele advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen
U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

9) Vragen
Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid kunt u ons benaderen via .

Home | Privacy policy | Contact